Ένας από τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος ανέδειξε την ποιότητα ως ακρογωνιαίο λίθο για την παραπέρα ανάπτυξη, είναι ο κλάδος των ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων. Σημαντικό εργαλείο της προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων ήταν – και εξακολουθεί να είναι – η συνεργασία του κλάδου παραγωγής συστημάτων ηλιακής ενέργειας (Ενωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας – EBHE) με το εργαστήριο Ηλιακών και Ενεργειακών Συστημάτων του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.


Το εργαστήριο, από το 1987, έχοντας διαπιστεύσει ότι η ελληνική δυνητική παραγωγή του Κλάδου Ηλιακής Ενέργειας ήταν η τρίτη, αν όχι η δεύτερη, στον κόσμο, καθόρισε ως στρατηγικό του στόχο την ερευνητική και τεχνολογική στήριξη του κλάδου, προσεγγίζοντάς τον μέσω της αλυσίδας διεργασιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. H ενεργός συμμετοχή στη διαμόρφωση εθνικών (ΕΛΟΤ), διεθνών (ISO) και ευρωπαϊκών (CEN) προτύπων, η εκτέλεση αξιόπιστων δοκιμών σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και τεχνογνωσίας, οδήγησαν στην προσέλκυση των βιομηχανιών στο εργαστήριο, καθώς και στη ραγδαία βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.


Σήμερα έχει γίνει συνείδηση στον κλάδο παραγωγής ότι κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά, πρέπει να συνοδεύεται από Δελτίο Δοκιμών που παρέχεται από το εργαστήριο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και στο οποίο περιέχονται ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν αντίστοιχα τα προϊόντα από τον ίδιο τον καταναλωτή, χωρίς να απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις. H δυνατότητα αυτή όχι μόνον διευκολύνει τον χρήστη να επιλέξει το καλύτερο, αλλά και το καταλληλότερο να καλύψει τις ανάγκες του, βασισμένος σε αντικειμενικά κριτήρια, ωθώντας παράλληλα την παραγωγή σε ποιοτική αναβάθμιση, συνέπειες της οποίας ήδη αρχίζουν να γίνονται ορατές. Ετσι σιγά – σιγά επετεύχθη και συνεχίζει να επιτυγχάνεται η αναβάθμιση της ποιότητας των κατασκευαζόμενων ηλιακών συστημάτων στη χώρα, με άμεσο αντίκτυπο στις πωλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά και τη ριζική βελτίωση της εξαγωγικής τους δυνατότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν πρακτικά μηδενιστεί οι εισαγωγές από άλλες χώρες, ενώ ο ελληνικός κλάδος παραγωγής έχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα ειδικά στην αναπτυσσόμενη και απαιτητική, από άποψη ποιότητας, γερμανική αγορά (της οποίας σήμερα κατέχει το 30%).